Gelir Vergisi artıyor, 2 yeni vergi ve 1 yeni müessese geliyor

TBMM Başkanlığı’na sunulan ve önümüzdeki hafta görüşmeleri başlaması planlanan yeni vergi taslağına; göre Kurumlar Vergisi düşecek, Gelir Vergisi artacak, 2 yeni vergi gelecek ve 1 yeni müessese kurulacak.

  • 24-10-2019 23:53


Taslak kapsamında Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında 2 yeni vergi getirilirken; bu yeni vergilere ilişkin kanun yapılacak.

Uluslararası Uygulamaları Bulunan Bazı Yeni Vergilerin getirilmesinin ana amaçlar arasında yer aldığı yeni vergi taslağında; diğer öncelikler Yüksek Gelir Gruplarından Daha Fazla Vergi Alınması, Kurumsallaşmayı Teşvik ve Ülkemizin Rekabet Gücünü Artırma, İstisnaların Azaltılması ve Vergilendirme Kapasitesinin Artırılması, Vergiye Gönüllü Uyumun Artırılması ve Kayıt Dışılıkla Mücadele, Beyannameli Mükellefiyetin Artırılması ile Uygulamada Yaşanan Sorunların Çözümlenmesi ve Yetki Alınması olarak sıralanıyor.

Taslakta işletmeler için de önemli olan Kurumlar Vergisi’nde düzenlemeleri içeriyor. Kurumlar Vergisi;  finansal sektör ve diğerleri olmak üzere farklılaşacak. Finansal kuruluşlar dışındakiler için Kurumlar Vergisi yüzde 18’e indiriliyor. 2020 için yürürlükte yüzde 22 olan vergi de yüzde 20 olarak uygulanacak. Finansal kuruluşlar için ise Kurumlar Vergisi yüzde 22 olarak kalacak. Buna karşılık 2020 için yüzde 20 olarak uygulanacak. Finansal kurumlar için ise Kurumlar Vergisi yüzde 22 olarak kalıcı hale getirilecek. Finansal kurumlar için sadece 2020 yılı için yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak.

Finansal kurumlar, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları olarak sıralandı. Böyle bir öneri daha önce de gündeme gelmiş ancak Anayasa’ya aykırılığın ileri sürülebileceği nedeniyle sektörel ayrımdan vazgeçilmişti.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ GELİYOR

Sayısal hizmet veren kuruluşların gelirlerinin vergilemesi için Dijital Hizmet Vergisi Kanunu düzenlenecek. Lüks konutların vergilemesi için de Değerli Konut Vergisi getirilecek. Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile, Türkiye’de sunulan bazı sayısal hizmetlere vergi getiriliyor. Dijital Hizmet Vergisi yüzde 7,5 olacak.

KONUT VERGİSİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Değeri 5 milyon TL’nin üzerindeki konutlar için yeni bir vergi olan “Değerli Konut Vergisi” getirilecek. Değerli konut vergisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Türkiye sınırları içinde bulunan meskten nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak. Değeri 5-7,5 milyon TL arasında olan konutlarda binde 3, değeri 7.5-10 milyon TL olan konutlar için binde 6 ve 10 milyon TL ve üzerinde değeri olan konutlarda ise yüzde 1 konut vergisi alınacak.

YENİ MÜESSESE: YARGI YOLUNDAN VAZGEÇME

Taslak kamu-mükellef vergi uyuşmazlıklarının çözümünde yeni bir araç da oluşturuyor. Buna göre, vergi mahkemesinde istinaf yolu açık alarak ve bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık olarak mükelleflerce kazanılan davalarda, mükellef “Kanun Yolundan Vazgeçme” aracını kullanarak temyizden vazgeçerse “indirim” yapılacak.

DÖVİZ MEVDUAT FAİZİ GELİRLERİNİN VERGİSİ YÜKSELTİLECEK

Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranının yüzde 20’ye kadar artırılmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki veren bir düzenleme taslağa konuldu.

DÜZGÜN MÜKELLEFE 5 PUAN İNDİRİM

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi şartı içinde bulunan, uygulama yılı ve önceki 2 yılda beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olma şartı kaldırılacak. İndirimin uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli sayılacak.

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

Halka açılmayı teşvik etmek amacıyla belirli şartlarla borsada işlem gören kurumların, ödemesi gereken verginin oranını indirmek üzere Cumhurbaşkanına yetki veriliyor

GELİR VERGİSİ TARİFELERİ
     • Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi tarifesi dört dilimden yedi dilime çıkarılıyor
     • Böylece yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması hedefleniyor
     • Yüksek gelir elde edenlerin vergisini artırmak üzere yeni dilimler ve oranlar ekleniyor
     • Mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500.000 Liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
     • Değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen Değerli Konut Vergisi getiriliyor
     • Uygulamanın 2020 yılının Şubat ayında verilecek beyanlarla başlaması ve verginin Şubat ile Ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenmesi düzenlenmiştir.
     • Bu vergiden muaf olan meskenler şunlar;
        ✓ Kamu meskenleri
        ✓ Diplomatik mensupların meskenleri
        ✓ Hiçbir geliri olmayan veya sadece emekli maaşı olanların tek meskenleri
        ✓ Bina inşa işiyle uğraşanların ticari mal niteliğindeki meskenleri

KONAKLAMA VERGİSİ TASLAĞI
     • Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor
     • Verginin mükellefi, konaklama hizmetlerini sunanlar.
     • Verginin matrahı geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli.
     • Vergi aylık dönemler itibarıyla beyan edilip ödenecek.
     • Vergide istisna uygulanacak hizmetlerden;
        ✓ Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler,
        ✓ Öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler,
        ✓ Diplomatik temsilciler, konsoloslar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına verilen hizmetler         

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ TASLAĞI
     • Verginin uygulanacağı dijital ortamda sunulan hizmetler;
        ✓ her türlü reklam hizmetleri,
        ✓ içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi),
        ✓ sosyal medya sitelerinde verilen (ücretli) hizmetler
        ✓ mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetleri
     • Dijital Hizmet Vergisinin aylık beyan edilmesi ve ödenmesi öngörülmüştür.
     • Teklif ile vergi istisnası getirilen durumlar;
        ✓ Özel iletişim vergisine tabi hizmetler,
        ✓ Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında Hazine payı ödenen hizmetler,
        ✓ Bankacılık Kanunu kapsamında sunulan hizmetler,
        ✓ Elektronik Para Kuruluşlarının tabi olduğu Kanun kapsamında sunulan ödeme hizmetleri,
        ✓ Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürünlerin satışı ile bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler

İSTİSNALARIN AZALTILMASI
     • Spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilmesi öngörülmektedir.
     • Gelir Vergisi kanununda düzenlenen serbest meslek kazanç istisnası kapsamında bulunan kazançların 500.000 Lirayı aşması halinde, beyan edilerek  vergilendirilmesi sağlanmaktadır.
     • Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranı artırılmaktadır. Ayrıca, bu gelirlerin 500.000 Lirayı aşması halinde, beyan edilerek  vergilendirilmesi sağlanmaktadır.
     • Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitinde, binek otomobillerle ilgili olarak gider kısıtlamaları getirilmektedir.

BEYANNAMELİ MÜKELLEFİYETİN ARTIRILMASI
     • 500.000 TL ve üzerinde ücret geliri elde eden gerçek kişilerin beyanname vermesi
        ✓ Tek işverenden elde edilen ücret gelirleri
        ✓ Sporcu ücretleri
        ✓ Hakem ücretleri
     • 500.000 TL ve üzerinde istisna kapsamındaki serbest meslek  kazancı  elde eden gerçek kişilerin beyanname vermesi

VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMUN ARTIRILMASI
     • Uyumlu mükelleflere sağlanan gelir ve kurumlar vergisi indiriminden daha fazla mükellefin yararlanması
     • Vergilendirme sürecinin her aşamasında mükellefin vergiye uyumunun teşvik edilmesi

DİĞER KONULAR
     • Hizmet erbabına, bir günlük ulaşım bedeli 10 Lirayı aşmayacak şekilde, kart ve bilet temini suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmektedir.
     • Avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinde tevkifat yapmakla yükümlü olanlar netleştirilmektedir.
     • Gayrimenkul devir işlemlerinde  Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek taşınmaz değerlerinin de esas alınmak suretiyle, gerçek bedel üzerinden tapu harcının ödenmesi sağlanmaktadır.
     • Yabancı para cinsinden menkul kıymetler ile döviz  hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranının artırılmasına yönelik yetki alınmaktadır.
     • Kambiyo satışları üzerinden alınan BSMV’nin oranı artırılmakta, ayrıca bu oranın artırılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Yorum Yap